Nikola Velikov

Web developer

Professional Skills

javaScript, Python, PHP, HTML5/CSS3

Interest

My Blurb

Web developer interested in JavaScript, Python, PHP, HTML5/CSS3, Mobile development

No public post yet!